अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
मलेप प्रतिबेदन ०२७३/०७३ 2073-11-18 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ले.प
अा.ब. २०७३/०७४ को गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम तथा स्वीकृत बजेट 2073-11-11 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम
योजना नमुना फारम 2073-10-23 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नमुना फारम
इलाका गोष्ठिबाट प्राथामिकिकरणमा परी छनोट भएका योजनाहरू 2073-10-23 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाका गोष्ठी
मिति २०७३/९/२६ गते बसेको जिल्ला विकास समिति बोर्ड बैठकको निर्णय 2073-09-29 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना शाखा
जिल्ला उर्जा तथा वातावरण शाखा तर्फका बार्षिक कार्यक्रमहरू 2073-10-11 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला उर्जा तथा वातावरण शाखा
योजना छनोटका अाधारहरू २०७३/०७४ १०७३-०८-२६ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला योजना तर्जुमा
बार्षिक खरिद योजना २०७३/७४ २०७३/०४/१६ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना
योजना छनोटका अाधारहरू २०७२-०८-१६ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना
पञ्जिकरण विरण फाल्गुन २०७२ २०७२-११-१३ पञ्जिकरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पञ्जिकरण
जिल्ला पाश्र्वचित्र २०७२ २०७२-११-२२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्र्वचित्र
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२-११-२२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला योजना
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७३७४ २०७३-०५-१२ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ २०७३-०७-२८ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परीक्षण
२४अाै जिल्ला परिषद पुस्तिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७३-०८-१०
जिल्ला योजाना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली सञ्चालन म्यानुएल २०७३-०३-१६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DPMAS Manual
जिल्ला योजाना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७० २०७३-०३-१६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DPMAS
इलाका स्तरीय योजना विवरण र सो पेश गर्ने फारम २०७२-१०-२९ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाकाबाट छनौट भइ आएका योजनाको विवरण र योजनाको विवरण पेस गर्ने फारम
सामाजिक परीक्षण प्रतिबेदन २०७२ २०७२-०७-२० योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परीक्षण प्रतिबेदन २०७२
पूर्ण सरसफाई रणनैतिक योजना (२०७१-२०७४ ) २०७१/११/१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पूर्ण सरसफाई रणनैतिक योजना (२०७१-२०७४ )

Skip to toolbar